۱۵۸

تکرار ایده‌های نو تکراری است.

تکراری اسم دوست من است. ما کم‌‌کم با هم اخت گرفته‌‌ایم. هر روز که از روی تخت عمودی و هر شب که روی تخت افقی می‌‌شوم تکراری با من است.

هر بار که می‌‌خورم و دستشویی می‌‌روم تکراری با من است. حتی حین نصیحت‌‌های مادرانه و گوشزدهای پدرانه تکراری با من است.

هر بار که علاقمند می‌‌شوم، دعوا می‌‌شود، عصبانی می‌‌شوم، غمگین می‌‌شوم، تنها می‌‌شوم، امیدوار و ناامید می‌‌شوم تکراری با من است.

همین که قلبم می‌‌زند پر از تکرار است. اشک پر از تکرار است. آدم‌‌های تکراری مملو از تکرارند. مرگ تکرار است. نوشتن تکراری است. سرخوردگی تکرار است.
احسان‌‌ها تکراری‌‌اند. متفاوت‌ترین رنگ‌‌ها هم تکراری‌‌اند. زاد و ولد تکراری است. تبریک‌‌ها تکراری‌‌اند. گند زدن‌‌ها تکراری‌‌اند. زندگی تکرار است.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.