۶۱

به کسی فکر می‌کنم که فکرش جای دیگریست و فکر من همیشه جای دیگریست؛ پیش دیگری که دیگر پیشم نیست.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.