۱۴۰

خوشبختانه خطر رفع شد. عمرش رو داد به شما.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.